တိုင်းရင်းသား ဘာသာအစီအစဉ် ( မြန်မာဘာသာ) ၂၃ – ၀၄ – ၂၀၁၇ ။