တိုင်းရင်းသား ဘာသာ အစီအစဉ် ( မြန်မာ ဘာသာ ) ၂၈ – ၀၅ – ၂၀၁၇။