တိုင်းရင်းသား ဘာသာ အစီအစဉ် ( မြန်မာ ဘာသာ) ၁၁ – ၀၆ -၂၀၁၇။