တိုင်းရင်းသား ဘာသာ အစီအစဉ် ( မြန်မာဘာသာ) ၂၅ – ၀၆ – ၂၀၁၇။