တိုင်းရင်းသားဘာသာအစီအစဉ် ( မြန်မာဘာသာ) ၈ – ၄ – ၂၀၁၈ ။