တိုင်းရင်းသား ဘာသာအစီအစဉ် ( မြန်မာဘာသာ) ၂၈ – ၁၀ – ၂၀၁၈။