တိုင်းရင်းသား ဘာသာအစီအစဉ် ( မြန်မာဘာသာ) ၉ – ၁၂ – ၂၀၁၈ ။