တိုင်းရင်းသား ဘာသာ အစီအစဉ် ( မြန်မာဘာသာ) ၁၆ – ၁၂ – ၂၀၁၈။