ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲများ တရားဝင် ပြန်လည်စတင်ရန် EAO များ မူအားဖြင့် သဘောတူ