တိုင်းရင်းသား ဘာသာ အစီအစဉ် ( မြန်မာဘာသာ) ၇ – ၁ – ၂၀၁၈။